ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλέφωνo επικοινωνίας: 22402300, Τηλεομοιότυπο: 22480505
E-mail: paragoges@cyearn.pi.ac.cy