ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 31 Μαΐου 2017


Η επίσκεψη σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο, καθώς και η καταχώρηση, αποστολή και άντληση πληροφοριών από τον τόπο αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των πιο κάτω όρων:


1. Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου υπόκειται στις διατάξεις των κυπριακών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες του δικτυακού τόπου για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιούνται ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό του διαδικτυακού αυτού τόπου και το υλικό που παραχωρείται με αδειοδότηση Creative Commons με σκοπό τη μελέτη ή την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας από τους χρήστες, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την άδεια χρήσης, δεν θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά και θα αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.


2. Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο παρέχονται στη βάση του «ως έχει» ("as is") και «ως διατίθεται» ("as available") και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου.


3. Ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου το οποίο φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο, καθώς και τυχόν απόψεις, φέρει ο ίδιος ο δημιουργός του. Αντιθέτως, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.


4. Σε περίπτωση υποβολής στοιχείων και περιεχομένου στον δικτυακό τόπο ή χρήσης υπηρεσιών συνομιλίας και επικοινωνίας (π.χ. chat, email, forum) θα πρέπει:  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της συνομιλίας ή της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του διαδικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης και να σέβονται τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.

  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο να μην έχουν διαφημιστική παρά μόνον ενημερωτική και πληροφοριακή χροιά.

  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.

  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο που παρέχονται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον διαδικτυακό τόπο χωρίς καμία νομική απαίτηση από τους χρήστες ή φορείς που τα παρέχουν ή τους επισκέπτες που τα βρίσκουν/χρησιμοποιούν ή άλλους εναντίον του διαδικτυακού τόπου.

  • Να έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες ή και συγκαταθέσεις αν και όπου απαιτείται.


5. Καταχωρήσεις χρηστών, οι οποίες παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις ή την πνευματική ιδιοκτησία άλλων, δύναται να διαγραφούν από τον διαδικτυακό τόπο στην περίπτωση που αυτό θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη καταγγελία. Ωστόσο δεν υπάρχει υποχρέωση ελέγχου εκ των προτέρων για το σύνολο ή μέρος του κάθε είδους περιεχομένου.


6. Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους. Ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και για το περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται στις διαδικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Ακόμη δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.


7. Ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενδεχόμενων συνεπειών που δυνατόν να προκύψουν.


8. Στον διαδικτυακό τόπο περιλαμβάνεται υλικό, trademarks, service marks κ.λπ., καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από τον νόμο.


9. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο διαδικτυακός αυτός τόπος να διατηρείται ασφαλής. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια αυτή, χρειάζεται και η συμβολή των χρηστών, η οποία περιλαμβάνει τις πιο κάτω δεσμεύσεις:  • Οι χρήστες δεν θα συγκεντρώνουν περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών και δεν θα έχουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόσβαση στον διαδικτυακό αυτό τόπο, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα, χωρίς την προηγούμενη άδεια του διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου.

  • Οι χρήστες να έχουν καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών ή άλλων κακόβουλων στοιχείων, τα οποία μπορεί να βλάψουν τον δικτυακό τόπο ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.

  • Οι χρήστες δεν θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σύνδεσης ή πρόσβασης σε λογαριασμό που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.

  • Οι χρήστες δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία ή την εμφάνιση του διαδικτυακού τόπου.


10. Οι χρήστες δεν θα διευκολύνουν και δεν θα ενθαρρύνουν οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων «Όρων χρήσης».


11. Οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου δικαιούνται να αλλάζουν το περιεχόμενο των πιο πάνω όρων.